Thông báo

         Thực hiện hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức định kỳ các hoạt động Seminar khoa học ...
Đọc thêm

2019 HTQT-VNH [Thu moi] ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Số:          /TB-XHNV-QLKH-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm ...
Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH SỚM Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương ...
Đọc thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông. II. PHẠM VI TUYỂN SINH: Trong cả nước. III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển). 3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả ...
Đọc thêm