Chương trình đào tạo khoa Việt Nam học

Khoa Việt Nam học có chức năng, nhiệm vụ đào tạo Cử nhân, bao gồm các chương trình, ngành đào tạo:

  1. Đào tạo Đại học chính quy:
  • Cử nhân Việt Nam học, chuyên ngành Ngôn ngữ – Văn hóa – Du lịch
  • Cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
  1. Chương trình liên kết:
  • Chương trình 3 + 1 (1 năm học tại Trường Đại học Ngoại ngữ),
  • Chương trình 2 + 2 (2 năm học tại Trường Đại học Ngoại ngữ)

No Comment

Comments are closed.